นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

       

             บริษัท เวิลด์ แทร็คเตอร์ (1996) จำกัด (“บริษัท”) เป็นบริษัทชั้นนำของไทย  >>

            บริษัทมีความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่อยู่ภายใต้ความดูแลของบริษัท และมุ่งมั่นที่จะจัดการข้อมูลด้วยวิธีการที่มั่นคงปลอดภัย และน่าเชื่อถือ โดยบริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัวของท่านจึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (“นโยบาย”) ซึ่งนโยบายได้ระบุรายละเอียดในการประมวลผล การเก็บรวบรวม ใช้ จัดการ แบ่งปัน และคุ้มครองข้อมูลธุรกิจ และข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้บริการ รวมถึงได้ระบุแนวปฏิบัติของบริษัท ในการจัดการข้อมูลที่บริษัทได้รับ ทั้งจากผู้ใช้บริการโดยทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ท่านเข้าใจแนวปฏิบัติของเว็บไซต์ดังกล่าว และข้อแตกต่างอื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงสนับสนุนให้ท่านอ่านนโยบายฉบับนี้ โดยในการใช้บริการแต่ละครั้งถือว่าท่านได้อ่าน ตกลงยอมรับ และได้รับทราบเงื่อนไข รายละเอียดนโยบาย ดังต่อไปนี้  >>